top of page

Utvecklande Ledarskap UL

Efter utbildningen Utvecklande Ledarskap…

 • Kan du utveckla de ledarbeteenden som enligt studier visat sig vara mest effektiva för att ge ökad vinst, förbättrad motivation och arbetsprestation samt nöjdare medarbetare och ökat förtroende för gruppens samlade kompetens. 

 • Har du en plan för att stärka de delar av ledarskapet som stimulerar delaktighet, motivation och ansvarskänsla hos medarbetarna. Inför utbildningen görs en 360° analys som hjälper dig att rikta insatsen dit den behövs.

 • Har du fått personlig feedback på ditt ledarskap och tydliggjort dina utvecklingsbehov för att höja dig ytterligare som ledare.

 • Förstår du innebörden av Utvecklande Ledarskap och ledarstilsmodellen.

 

Utvecklande Ledarskap - UL®
Utvecklande Ledarskap bygger på att du som ledare utvecklar de konkreta beteenden som visat sig vara mest framgångsrika för att;
- Öka tillfredställelsen med arbetsuppgifter, chef och kollegor hos dina medarbetare.
- Förbättra företagets vinst.
- Öka medarbetares självförtroende och förtroendet för gruppens förmåga.
- Öka engagemanget och motivationen.
- Förbättra prestationen på arbetet.

 

Utvecklande Ledarskap står idag i en klass för sig när det gäller att vara grundad i forskning och dessutom omsätta teorierna i praktiken genom sitt pedagogiska upplägg.
Vi vill hjälpa dig att bli en ledare som utvecklar – en Utvecklande Ledare som agerar, förnyar, anpassar sig för att uppmuntra kreativitet, ger stöttning när det behövs och som motiverar med gemensamma mål. 

 

Upplägg för utbildningen Utvecklande Ledarskap

Före kursen kommer du att få göra kartläggning av dina ledarbeteenden. Detta görs genom en skriftlig 360°analys med feedback från överordnad, kollega och medarbetare samt en självskattning. Utifrån analysen får du sedan reflektera kring ditt Ledarskap med fokus på att förstärka och utveckla de ledarbeteenden som är mest framgångsrika för dig och din organisation, med koppling till det Utvecklande Ledarskapet.

 

Under utbildningen varvas korta teoripass med reflektion, diskussioner och arbete i mindre grupper. En viktig del av upplägget är arbetet i de triader som skapas från början av kursen, där deltagarna bildar grupper om tre som följs åt under kursens övningar och hjälper varandra med feedback och spegling kring resultaten av 360° analyserna.

 

Utbildningen är upplagd på 2+1 dag. De två första dagarna är sammanhängande och den tredje utbildningsdagen sker c:a 1 månad efter de två första dagarna och syftar till fördjupning och ytterligare reflektion, samt utbyte av erfarenheter med andra ledare, som utgångspunkt för vidareutveckling med den egna utvecklingsplanen.

 

Bakgrund - Utvecklande Ledarskap

Utvecklande Ledarskap (UL) är Försvarsmaktens ledarskapsmodell sedan 2003. Utvecklande Ledarskap bygger på den amerikanska modellen ”Transformational Leadership” (övs. transformerande ledarskap) men är anpassad efter svenska förhållanden.

Studier visar att transformerande ledarskap är i särklass när det gäller att skapa välmående och fungerande arbetsplatser oavsett kultur och typ av verksamhet. Faktorer såsom faktisk prestation, ekonomisk vinst, motivation, engagemang, tillfredsställelse med arbete, chef och kollegor, självförtroende och förtroende för gruppens förmåga har konsekvent visat sig öka och förbättras vid ett transformerande ledarskap jämfört med andra typer av ledarskap.

 

Kursen Utvecklande Ledarskap är utformat med dessa principer som bas och bygger på att du som ledare utvecklar de konkreta ledarbeteenden som utifrån detta visat sig vara mest framgångsrika. 
Vill du ha mer information? Ladda hem vår Introduktion till Transformerande Ledarskap 

 

Ur kursinnehållet 
1. Effektivt ledarskap och effektiva ledarbeteenden utifrån UL-modellen:

 • Att vara förebild för värdegrunden

 • Ansvarstagande

 • Personlig omtanke - ge stöd och konfrontera

 • Inspiration och motivation – uppmuntra delaktighet och kreativitet

 • Krav och belöning

 • Kontroll – att vidta nödvändiga åtgärder eller överkontrollera?

 • Skapa gemensamma visioner

 • Utmana och ifrågasätta

 • Frigöra handlingskraft

 • Uppmuntra och synliggöra

 

2. Olika typer av ledarskap: Konventionellt Ledarskap, Icke-Ledarskap och Utvecklande Ledarskap och deras inverkan på individen, organisationen och resultatet


3. Feedback, coaching och självreflektion kring dina ledarbeteenden för ökad självinsikt


4. Definiera den egna utvecklingspotentialen och skapa din Personliga utvecklingsplan


5. Erfarenhetsutbyte
 

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef och ledare. Du har en bra grund att stå på i ditt ledarskap men vill effektivisera dina egna ledarbeteenden ytterligare för att kunna skapa ännu bättre resultat för organisationen

 

 

KONTAKT

 

bottom of page